PATRIOTI BRNO

ZÁCHRANNÝ KRUH PRO BRNO

JAK PŘE"ŽÍT" BRNO


Brno je moje město. Není ani tak velké jako Praha a ne zas příliš malé. To dává Brnu zvláštní charakter. Kdo trochu chodí po městě, za chvíli si pamatuje osoby, které se na některých místech vyskytují. V průchodu pod hlavním nádražím se sice Brňan necítí dvakrát nejlépe, ale po určité době má v sobě utvořený instinkt, který mu říká, jak tímto podchodem projít rychle a bez úhony. Přesto je to zvláštní svět, který v sobě něco skrývá. I v centru města se člověk může naučit chodit jinými uličkami na náměstí Svobody a přece to vyjde časově na stejno. Odlehlejší uličky v sobě skrývají  genius loci. Brno je moje město.

 • Město pro občana
 • Zprůhledníme systém udělování dotací. Ty nesmí být vázány na politickou příslušnost. Konec živení různých neziskových organizací, které přímo parazitují na rozpočtu města.
 • Zavedeme odpovědnosti konkrétní osoby za příslušné projekty, granty, dotace aj. Transparentnost financování pro nás nezbytně zahrnuje zveřejnění "rozklikávacího" rozpočtu města a jeho jednotlivých částí na internetu, a to včetně jeho plnění.
 • Postaráme se o maximální informovanost občanů - všechny nezbytné informace o chodu města budou dostupné on-line. Ani místní samospráva neexistuje ve vakuu, proto jsme plně otevření spolupráci s ostatními institucemi a orgány. Za nezbytnou považujeme diskuzi s občany. Provedeme analýzu fungování Brna a odstraníme zbytečnou administrativní zátěž pro občany i úředníky. Ušetříme na provozních nákladech.

 • Koncepční plánování, žádné aktivistické nápady
 • Zasadíme se o vytvoření metropolitního plánu po vzoru měst, jako jsou Kodaň, Amsterdam, Vídeň, Curych . Metropolitní plán je tvořený tak, že se nejdříve ptá, těch, kteří k tomu mají co říct, ať už se jedná o občany, samosprávu, odborníky, podnikatelské subjekty apod. Na základě toho se připraví koncept metropolitního plánu, který se pak otevřeně projednává a případně jsou ještě zapracovány připomínky a až následně je schválen. Metropolitní plán je lidsky přijatelnější a jednodušší. V neposlední řadě povede k omezení korupce, neboť bude mít jasná pravidla a lidé se v něm vyznají tak, že všichni budou mít rovné a transparentní podmínky. Ruku v ruce s metropolitním plánem je nutná transformace Odboru územního plánování a rozvoje. Navrhujeme vytvořit instituci na bázi hlavního architekta, která by byla pojatá jako skupina mezinárodních odborníků z řad architektů a urbanistů. Tato instituce by se vyjadřovala k zásadním věcem jako je například Jižní centrum, nádraží apod. a také by projednávala zadání architektonických a urbanistických soutěží či studií a v neposlední řadě zadání a řešení regulačních studií.


 • Bezpečnost
 • Zlepšíme bezpečnostní situaci a připravenost města na krizové situace v souvislosti s migrační krizí bez ohledu na nekonzistentní vládní politiku. Žádné výhody a úvahy o ubytovnách pro imigranty. Podpora jak profesionálním tak dobrovolným hasičům.

 • Školství
 • Chceme, aby naše školy připravovaly mladé lidi na budoucí zaměstnání, nikoliv na úřad práce. Podporujeme výuku cizích jazyků již od útlého věku - chceme zajistit nejen kvalitní výuku cizích jazyků na základních školách, ale zároveň budeme podporovat vznik většího počtu cizojazyčných tříd v MŠ.
 • Z hlediska vzdělávání jsou pro nás klíčové tyto priority: podpora technických a přírodovědeckých oborů, koordinace studijních plánů v rámci brněnských ZŠ či rozvoj mimoškolních aktivit

 • Doprava
 • Je potřeba spustit systém, který nebude pouze restriktivní. Musí být jasné, jak bude z finančních výnosů z parkování nakládáno. Jakým způsobem budou peníze reinvestovány do řešení nedostatku parkovacích míst ve městě, jak bude podporována výstavba parkovacích domů, nebo podpora parkovacích míst ve dvorech bytových domů. Musí být zajištěna i možnost park and ride. Tedy parkoviště u zastávek vlaku atd. 
 • Promyšlené rekonstrukce ulic z pohledu prostorového uspořádání funkcí (parkování vozidel, vjezdů, stromořadí, stožárů, technických sítí, mobiliáře atd.)

  Využití role města při kontrole práce stavebních firem, termínů a délce uzavírek ulic a rekonstruovaných úseků. Město má 100% možnosti všechno kontrolovat a řídit. Snaha racionálním plánováním předejít opakovaným výkopům a rekonstrukcím sítí a povrchů na stejných místech. I přes úpravu vyhláškou o výkopových pracích v Brně a koordinační harmonogramy je stále velký prostor pro zlepšení.

  Zlevnění ceny jízdného ve městě Brně, vzhledem k rozsahu MHD je cena jízdného oproti jiným městům enormně vysoká. Umožnění slev na jízdném pro rezidenty, jako motivačního prvku pro přihlašování trvalého bydliště ve městě = zvýšení příjmů pro městský rozpoče

 • Zdarma MHD pro starobní důchodce
 • Podporujeme zásadní rekonstrukci a odstranění bariér v podobě zábradlí v prostoru před nádražím a omezení automobilové dopravy v tomto prostoru. Jako vstupní místo pro přijíždějící hosty je prostor před a pod nádražím zcela nereprezentativní.

 • Zdravotnictví
 • Dostupná zdravotní péče pro všechny občany je pro nás klíčová. Naší prioritou je zachování stávající sítě zdravotnických zařízení. Patrioti ČR chtějí v rámci svého programu pro komunální volby dospět k dohodě mezi zřizovateli nemocnic zajišťující ústavní pohotovostní služby. Značné rezervy jsou také v koordinaci činnosti ambulantních lékařů a specialistů - nejlépe do 17 případně 19 hodin by dané služby měly být v určitém rozsahu dostupné. Specifickým cílem Patriotů v sociální oblasti je především realizace opatření k aktivnímu životu seniorů a zdravotně handicapovaných - řada osob po odchodu do důchodu se může prakticky zapojit do dobrovolnických aktivit a sloužit v přijatelném rozsahu těm, jejichž míra soběstačnosti poklesla nebo jsou dokonce trvale odkázáni na pomoc druhých. 

 • Budeme podporovat investice do městských zdravotnických zařízení 
 • Nemocnice Milosrdných bratří
 • Poliklinika Zahradníkova - jde především o opravu zdravotně - technických instalací a vnějšího pláště budov.
 • Poliklinika na Žerotínově náměstí - udržení polikliniky pro zdravotní péči.

  Rozvineme širší spolupráci města s hospicem sv. Alžběty