Chci být PATRIOTEM

Sem vložte podnadpis


Členství

1. Členem strany může být občan české republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním ůkonúm a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.

2. K přijetí za člena dochází na základě přihlášky do strany. O přijetí za člena, včetně jeho příslušnosti ke konkrétnímu klubu, či zamítnutí přihlášky rozhodne předsednictvo.

3. Člen může náležet pouze k jednomu klubu, členství vzniká po rozhodnutí o přijetí za člena dnem zaplacení členského příspěvku.

4. Člen může požádat o přestup do jiného klubu. O tomto přestupu rozhodne předseda klubu, ke kterému žadatel přestupuje. V případě neschválení přestupu má žadatel právo podat odvolání k rozhodci do 15 dnů od doručení rozhodnutí. 


Mám zájem o členství - napište nám


 Místní klub

1) Místní klub je organizační jednotkou strany. Může být založen třemi členy v místním volebním obvodě, který je určen a stanoven pro komunální volby. Na území volebního obvodu může být založen pouze jeden místní klub.

2) Místní klub vzniká rozhodnutím ustavující místní schůze členů strany. Místní klub zanikne, poklesne-li počet členů v místním klubu pod tři.

3.Pokud má místní klub 3 a více členů a není-li při stanoveném začátku schůze přítomna většina členů místních klubů, je po půl hodině schůze místního klubu není usnášeníschopná.

4.Místní klub na své schůzi volí a odvolává předsedu místního klubu.

5.Místní klub na své schůzi zejména navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy, rozhoduje o kandidátních listinách do místního zastupitelstva. Tyto kandidátní listiny musí být následně schváleny předsednictvem.