Chcete kandidovat jako PATRIOTI v roce 2022 

- Musím splňovat podmínky a mít programový soulad se stranou Patrioti ČR ( více zde), dále proběhne osobní konzultace se zástupcem Vašeho subjektu, který hodlá kandidovat a lídry kandidátky.

- Na kandidátce nesmí být osoba trestně stíhaná

- Musím si být jist, že postavím celou kandidátní listinu v mé obci, městysu, městské části či městu. Informace o počtu potřebných kandidátů naleznete najdi svoji obec zde www.volby.cz

- Musím použít v názvu kandidátky název Patrioti ( např. Patrioti pro Jeníkov, Jeníkovští Patrioti apod.)* a to i když půjde o sdružení politických stran a nezávislých kandidátů. / Nelze používat registrované značky Patrioti MSK a Hanáčtí patrioti /

- Patrioti ČR a logo je ochranou známkou

- Každý kandidát do komunálních voleb musí pro potřeby strany vyplnit čestné prohlášení podmínek a také souhlas se zpracováním GDPR.

- Konečný souhlas dává předseda strany Patrioti ČR po osobní konzultaci s lídry Vaší kandidátky

- Patrioti pro veškeré konzultace od března 2022 spouští Linku Patriotů, poradíme, pošleme, veškerá konzultace ohledně komunálních voleb.

Kandidaturou udělujete souhlas politické straně podle zákona o politických stranách, se sídlem v Praze, 8, Řešovská 519/1 jakožto správci, ke zpracování těchto osobních údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR: informace o dosaženém vzdělání, oboru studia, aktuálním zaměstnání, koníčcích, souhlas ke zpracování fotografie a profesního životopisu. jakožto správce osobních údajů shromažďuje informace o dosaženém vzdělání, aktuálním zaměstnání a koníčcích. Tímto uděluje souhlas k tomu, aby byly fotografie a informace ze životopisu použity na propagační materiály a jako součást grafiky na internetových stránkách.

- Kandidující subjekt bude používat vždy jako doprovodné logo oficiální logo strany PATRIOTI ČR ( srdce) na všech svých propagačních materiálech. Logo zde ke stažení

- Odpovědná osoba popř. zmocněnec strany, příznivec strany uhradí na účet strany po projednání a schválení nejvyšším orgánem strany Patrioti ČR registrační poplatek, který bude použit na chod politické strany, zpracování zákonné zprávy o hospodaření politické strany, podklady ke kandidatuře (prohlášení)  a to částku ve výši 5000 Kč  tu uhradí jako fyzická osoba / zmocněnec, registrovaný příznivec/ na transparentní účet stran 2501446800/2100 ( darovací smlouva) Zpráva pro příjemce DAR Jméno příjmení a vypíše darovací smlouvu. Částka bude na transparentním účtu a bude výhradně použita pro účely strany Patrioti ČR.

Stejně jako ostatní dary, musejí být příspěvky od sympatizantů přijímány výhradně na zvláštní účet a musí být splněny i další povinnosti týkající se sponzorování fyzickými osobami - zejména musí strana tyto dary zveřejnit ve výroční finanční zprávě s uvedením jména, příjmení a data narození a v případě, že příspěvek jednorázově přesáhne 1.000 Kč, může jej strana přijmout jen na základě písemné smlouvy. Sympatizant pak v platebním příkaze, jímž straně příspěvek poukazuje, musí uvést účel transakce, tedy například "příspěvek podporovatele" atp. 

JSEM ROZHODNUT POSTAVIT KANDIDÁTKU 

A CO DÁL?


Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandiduje.

KANDIDATNÍ LISTINA

VZOR KANDIDÁTNÍ LISTINY

poř.číslo I jméno, příjmení l věk l pohlaví l povolání l název obce l člen strany l navržen str. l

Pozor musí být nově na kandidátní listině uvedeno pohlaví

Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona.

Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6. Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 zákona. Kandidátní listina musí obsahovat:

 název zastupitelstva obce,

 označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,

 název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 zákona jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,

 jména a příjmení kandidátů, jejich věk (aktuální ke dni podání kandidátní listiny) a povolání (je věcí kandidáta, zda uvede povolání, ve kterém se vyučil, nebo které vystudoval, nebo které vykonává, popř. funkci, kterou zastává; nemělo by se jednat o činnost, která zjevně není povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem či zálibou nebo byla informací o jeho angažovanosti),

 část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (v takovém případě se uvede "bez politické příslušnosti"),

 pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,

 jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,

pohlaví

 jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

 jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,

 podpis zmocněnce volební strany

 podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.

PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, je-li u voliče, v době podání kandidátní listiny překážka, např. nedosáhl věku 18 let, není v obci přihlášen k trvalému pobytu apod. - viz ust. § 4 a 5 zákona, uvede se, v čem překážka spočívá s tím, že pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce, městyse, města, městského obvodu, městské části, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození (§ 22 odst. 3 zákona).

Zmocněnec a jeho náhradník

Důležitý člověk, který musí být při případných opravách k dispozici!

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezením svéprávnosti nebo kandidát. Zmocněncem nemůže být osoba, která je kandidátem té volební strany, za níž jedná, zákon však výslovně nevylučuje, aby zmocněncem byla osoba, která je kandidátem jiné volební strany do téhož zastupitelstva obce, případně jiného zastupitelstva obce v rámci České republiky. Zmocněncem může být i osoba, která plní funkci zmocněnce pro jinou volební stranu.

Kandidátky podávají nejpozději 66 dní přede dnem voleb

Posouzení a registrace kandidátních listin Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb, zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem. V případě, že by tomu tak nebylo, byla by volební strana prostřednictvím zmocněnce registračním úřadem dle § 23 odst. 1 zákona ve lhůtě nejpozději 58 dnů přede dnem voleb písemně vyzvána, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb nedostatky odstranila.GDPR

Ochrana osobních údajů členů PATRIOTI ČR.

PATRIOTI ČR jsou politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích (dále jako "zákon o politických stranách"), se sídlem v Praze 8, Řešovská 519/1 (dále též jako "strana").

Z titulu činnosti politické strany pracuje jako správce osobních údajů subjektů v podobě svých členů tak jak jí to ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR"). Účelem tohoto textu je informovat vás - jako členy PATRIOTI ČR - o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a na základě jakého právního důvodu zpracováváme vaše osobní údaje.

Některé osobní údaje vyžadujeme z důvodu toho, že jsou nutné k registraci člena ve smyslu zákona o politických stranách, některé vyžadujeme z důvodu právního zájmu správce a k některým od vás vyžadujeme souhlas se zpracováním (ten nám můžete, ale také nemusíte udělit). K vašim osobním údajům přistupujeme opatrně.

Pokud budete mít dotaz na to, jakým způsobem a jaké zpracováváme osobní údaje podle níže uvedeného, je vždy možno se informovat písemně na e-mailové adrese: jirivitek@seznam.cz či na telefoním čísle 724 028 501. Na stejné e-mailové adrese můžete požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, zároveň zde můžete žádat o námitku proti zpracování.

V případě, že nebudete spokojeni s tím, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mailový kontakt: posta@uoou.cz. Informace o osobních údajích, které se zpracovávají pro splnění právní povinnosti a které jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce Jméno, příjmení, datum narození, datum vstupu do strany a adresa jsou osobními údaji, u nichž je právním titulem ke zpracování členství v politické straně PATRIOTI ČR podle zákona o politických stranách jakožto správce osobních údajů (podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Tyto údaje užíváme výhradně za účelem identifikace a evidence člena a za účelem jeho kontaktování v záležitostech z takového členství vyplývajících. Přístup k takovým osobním údajům má předseda a místopředseda, kteří je zpracovávají výhradně pro účely výše uvedené. Osobní údaje jsou shromážděny v interní databázi strany. Pohlaví, národnost, kontaktní údaje a historie členství, zastávaných funkcí, veřejně zastávaných funkcí, účasti na kandidátní listině a účasti na hlasování jsou osobními údaji, u nichž je právním titulem ke zpracování osobních údajů nezbytnost pro účely oprávněných zájmů PATRIOTI ČR, jakožto správce osobních údajů (podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterými jsou konkurenceschopnost v rámci politických stran, vysoká úroveň vnitrostranických debat a zájem na tom, aby se členové kvalifikovaně vyjadřovali ke konkrétním otázkám z aktuálního politického dění a z legislativy.

Údaje o pohlaví a národnosti slouží výhradně ke statistickým účelům pro PATRIOTI ČR, případně veřejnost, a to prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím (v takovém případě budou tyto údaje anonymizovány) či prostřednictvím informací zveřejňovaných v případě kandidatury daného člena ve volbách. Přístup k takovým údajům má předseda a místopředseda strany. Osobní údaje budou uloženy po dobu členství ve straně, v případě zániku členství pak po dobu 5 let od takového zániku.

Souhlas se zpracováním některých osobních údajů Členstvím a vyplněním přihlášky člena PATRIOTI ČR udělujete souhlas PATRIOTI ČR, politické straně podle zákona o politických stranách, se sídlem v Praze 8, řešovská 519/1, jakožto správci, ke zpracování těchto osobních údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR: informace o dosaženém vzdělání, oboru studia, aktuálním zaměstnání, koníčcích, souhlas ke zpracování fotografie a profesního životopisu. PATRIOTI ČR jakožto správce osobních údajů shromažďuje informace o dosaženém vzdělání, aktuálním zaměstnání a koníčcích. Tyto osobní údaje budou používány k vnitrostranické diskuzi v případě legislativních návrhů (členové - v závislosti na vzdělání, profesi a koníčkům obdrží návrhy zákonů - mohou obdržet legislativní návrhy z jejich daného odboru).

Ke zpracování fotografie a profesního životopisu dochází v rámci kampaní, propagace a informování veřejnosti. Člen tímto uděluje souhlas k tomu, aby byly fotografie a informace ze životopisu použity na propagační materiály a jako součást grafiky na internetových stránkách. Vaše údaje budeme moci využívat po dobu členství v PATRIOTI ČR. Po zániku členství pak budeme osobní údaje uchovávat po dobu 5 let od tohoto zániku.

Váš souhlas s jakýmkoliv níže uvedeným zpracováním můžete kdykoliv odvolat tím, že o to písemně požádáte regionální tajemníka prostřednictvím pošty dopisem zaslaným na sídlo regionální organizace PATRIOTI ČR uvedené na stránkách www.patrioti.cz či na e-mailovou adresu jirivitek@seznam.cz