JAK KANDIDOVAT

Chceme kandidovat jako PATRIOTI v roce 2022

Musím splňovat podmínky a mít programový soulad se stranou Patrioti ČR ( více zde), dále proběhne osobní konzultace se zástupcem Vašeho subjektu, který hodlá kandidovat  a lídry kandidátky.

- Na kandidátce nesmí být osoba trestně stíhaná

- Musím si být jist, že postavím celou kandidátní listinu v mé obci, městysu, městské části či městu. Informace o počtu potřebných kandidátů naleznete najdi svoji obec zde www.volby.cz 

- Musím použít v názvu kandidátky název Patrioti ( např. Patrioti pro Jeníkov, Jeníkovští Patrioti apod.)* a to i když půjde o sdružení politických stran a nezávislých kandidátů. / Nelze používat Patrioti MSK a 

- Každý kandidát do komunálních voleb musí pro potřeby strany vyplnit čestné prohlášení podmínek a také souhlas se zpracováním GDPR. 

- Konečný souhlas dává předseda strany Patrioti ČR po osobní konzultaci s lídry Vaší kandidátky

- Patrioti pro veškeré konzultace od března 2022 spouští Linku Patriotů, poradíme, pošleme, veškerá konzultace ohledně komunálních voleb.

Kandidaturou  udělujete souhlas politické straně podle zákona o politických stranách, se sídlem v Praze, 8, Řešovská 519/1 jakožto správci, ke zpracování těchto osobních údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR: informace o dosaženém vzdělání, oboru studia, aktuálním zaměstnání, koníčcích, souhlas ke zpracování fotografie a profesního životopisu. jakožto správce osobních údajů shromažďuje informace o dosaženém vzdělání, aktuálním zaměstnání a koníčcích. Tímto uděluje souhlas k tomu, aby byly fotografie a informace ze životopisu použity na propagační materiály a jako součást grafiky na internetových stránkách. 

- Kandidující subjekt bude používat vždy jako doprovodné logo oficiální logo strany PATRIOTI ČR ( srdce) na všech svých propagačních materiálech. Logo zde ke stažení 

- Odpovědná osoba popř. zmocněnec strany, příznivec strany uhradí na účet strany Patrioti ČR registrační poplatek, který bude použit na chod politické strany, zpracování zákonné zprávy o hospodaření politické strany a to částku ve výši 1500 Kč a tu uhradí jako fyzická osoba / zmocněnec, registrovaný příznivec/ na transparentní účet stran 2501446800/2100   Zpráva pro příjemce DAR Jméno příjmení a vypíše darovací smlouvu. Částka bude na transparentním účtu a bude výhradně použita pro účely strany Patrioti ČR. 

Kdy neplatím tzv. administrační poplatek? Jestliže je u Vás vytvořena základní organizace . Více zde na vznik základní organizace.

Stejně jako ostatní dary, musejí být příspěvky od sympatizantů přijímány výhradně na zvláštní účet a musí být splněny i další povinnosti týkající se sponzorování fyzickými osobami - zejména musí strana tyto dary zveřejnit ve výroční finanční zprávě s uvedením jména, příjmení a data narození a v případě, že příspěvek jednorázově přesáhne 1.000 Kč, může jej strana přijmout jen na základě písemné smlouvy. Sympatizant pak v platebním příkaze, jímž straně příspěvek poukazuje, musí uvést účel transakce, tedy například "příspěvek podporovatele" atp. Smlouva zde 

* PATRIOTI ČR je ochranná známka č. 531902. Upozornění nelze používat v souvislosti s názvem PATRIOTI tyto ochranné známky PATRIOTI MSK a Hanáčtí patrioti. 


JSEM ROZHODNUT POSTAVIT KANDIDÁTKU A CO DÁL


Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandiduje. 

KANDIDATNÍ LISTINA

poř.číslo I     jméno, příjmení  l  věk l pohlaví  l povolání  l název obce  l člen strany l navržen str. l

Pozor musí být nově na kandidátní listině uvedeno pohlaví 

Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona. 

Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6. Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 zákona. Kandidátní listina musí obsahovat:

  název zastupitelstva obce, 

 označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny, 

 název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 zákona jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí, 

 jména a příjmení kandidátů, jejich věk (aktuální ke dni podání kandidátní listiny) a povolání (je věcí kandidáta, zda uvede povolání, ve kterém se vyučil, nebo které vystudoval, nebo které vykonává, popř. funkci, kterou zastává; nemělo by se jednat o činnost, která zjevně není povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem či zálibou nebo byla informací o jeho angažovanosti), 

 část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (v takovém případě se uvede "bez politické příslušnosti"), 

 pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla, 

 jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát, 

pohlaví

 jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, 

 jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta, 

 podpis zmocněnce volební strany

 podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.

PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, je-li u voliče, v době podání kandidátní listiny překážka, např. nedosáhl věku 18 let, není v obci přihlášen k trvalému pobytu apod. - viz ust. § 4 a 5 zákona, uvede se, v čem překážka spočívá s tím, že pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce, městyse, města, městského obvodu, městské části, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. 

Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození (§ 22 odst. 3 zákona). Zmocněnec a jeho náhradník 

Důležitý člověk, který musí být při případných opravách k dispozici!Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezením svéprávnosti nebo kandidát. Zmocněncem nemůže být osoba, která je kandidátem té volební strany, za níž jedná, zákon však výslovně nevylučuje, aby zmocněncem byla osoba, která je kandidátem jiné volební strany do téhož zastupitelstva obce, případně jiného zastupitelstva obce v rámci České republiky. Zmocněncem může být i osoba, která plní funkci zmocněnce pro jinou volební stranu. 

Kandidátky  podávají nejpozději 66 dní přede dnem voleb

Posouzení a registrace kandidátních listin Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb, zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem. V případě, že by tomu tak nebylo, byla by volební strana prostřednictvím zmocněnce registračním úřadem dle § 23 odst. 1 zákona ve lhůtě nejpozději 58 dnů přede dnem voleb písemně vyzvána, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb nedostatky odstranila.  


GDPR

Ochrana osobních údajů členů PATRIOTI ČR.

PATRIOTI ČR jsou politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích (dále jako "zákon o politických stranách"), se sídlem v Praze 8, Řešovská 519/1 (dále též jako "strana"). 

Z titulu činnosti politické strany pracuje jako správce osobních údajů subjektů v podobě svých členů tak jak jí to ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR"). Účelem tohoto textu je informovat vás - jako členy PATRIOTI ČR - o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a na základě jakého právního důvodu zpracováváme vaše osobní údaje. 

Některé osobní údaje vyžadujeme z důvodu toho, že jsou nutné k registraci člena ve smyslu zákona o politických stranách, některé vyžadujeme z důvodu právního zájmu správce a k některým od vás vyžadujeme souhlas se zpracováním (ten nám můžete, ale také nemusíte udělit). K vašim osobním údajům přistupujeme opatrně. 

Pokud budete mít dotaz na to, jakým způsobem a jaké zpracováváme osobní údaje podle níže uvedeného, je vždy možno se informovat písemně na e-mailové adrese: jirivitek@seznam.cz či na telefoním čísle 724 028 501. Na stejné e-mailové adrese můžete požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, zároveň zde můžete žádat o námitku proti zpracování. 

V případě, že nebudete spokojeni s tím, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mailový kontakt: posta@uoou.cz. Informace o osobních údajích, které se zpracovávají pro splnění právní povinnosti a které jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce Jméno, příjmení, datum narození, datum vstupu do strany a adresa jsou osobními údaji, u nichž je právním titulem ke zpracování členství v politické straně PATRIOTI ČR podle zákona o politických stranách jakožto správce osobních údajů (podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR). 

Tyto údaje užíváme výhradně za účelem identifikace a evidence člena a za účelem jeho kontaktování v záležitostech z takového členství vyplývajících. Přístup k takovým osobním údajům má předseda a místopředseda, kteří je zpracovávají výhradně pro účely výše uvedené. Osobní údaje jsou shromážděny v interní databázi strany. Pohlaví, národnost, kontaktní údaje a historie členství, zastávaných funkcí, veřejně zastávaných funkcí, účasti na kandidátní listině a účasti na hlasování jsou osobními údaji, u nichž je právním titulem ke zpracování osobních údajů nezbytnost pro účely oprávněných zájmů PATRIOTI ČR, jakožto správce osobních údajů (podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterými jsou konkurenceschopnost v rámci politických stran, vysoká úroveň vnitrostranických debat a zájem na tom, aby se členové kvalifikovaně vyjadřovali ke konkrétním otázkám z aktuálního politického dění a z legislativy. 

Údaje o pohlaví a národnosti slouží výhradně ke statistickým účelům pro PATRIOTI ČR, případně veřejnost, a to prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím (v takovém případě budou tyto údaje anonymizovány) či prostřednictvím informací zveřejňovaných v případě kandidatury daného člena ve volbách. Přístup k takovým údajům má předseda a místopředseda strany. Osobní údaje budou uloženy po dobu členství ve straně, v případě zániku členství pak po dobu 5 let od takového zániku. 

Souhlas se zpracováním některých osobních údajů Členstvím a vyplněním přihlášky člena PATRIOTI ČR udělujete souhlas PATRIOTI ČR, politické straně podle zákona o politických stranách, se sídlem v Praze 8, řešovská 519/1, jakožto správci, ke zpracování těchto osobních údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR: informace o dosaženém vzdělání, oboru studia, aktuálním zaměstnání, koníčcích, souhlas ke zpracování fotografie a profesního životopisu. PATRIOTI ČR jakožto správce osobních údajů shromažďuje informace o dosaženém vzdělání, aktuálním zaměstnání a koníčcích. Tyto osobní údaje budou používány k vnitrostranické diskuzi v případě legislativních návrhů (členové - v závislosti na vzdělání, profesi a koníčkům obdrží návrhy zákonů - mohou obdržet legislativní návrhy z jejich daného odboru). 

Ke zpracování fotografie a profesního životopisu dochází v rámci kampaní, propagace a informování veřejnosti. Člen tímto uděluje souhlas k tomu, aby byly fotografie a informace ze životopisu použity na propagační materiály a jako součást grafiky na internetových stránkách. Vaše údaje budeme moci využívat po dobu členství v PATRIOTI ČR. Po zániku členství pak budeme osobní údaje uchovávat po dobu 5 let od tohoto zániku. 

Váš souhlas s jakýmkoliv níže uvedeným zpracováním můžete kdykoliv odvolat tím, že o to písemně požádáte regionální tajemníka prostřednictvím pošty dopisem zaslaným na sídlo regionální organizace PATRIOTI ČR uvedené na stránkách www.patrioti.cz  či na e-mailovou adresu jirivitek@seznam.cz


Novela zákona o shromažďování v politických stranách (novelou č. 302/2016 Sb.) a novelou tzv. volebních zákonů (novela č. 322/2016 Sb.). 


dochází ke zpřísnění vykazovacích povinností, a to díky přijetí novely zákona o shromažďování v politických stranách (novelou č. 302/2016 Sb.) a novelou tzv. volebních zákonů (novela č. 322/2016 Sb.). Dále jsou zavedena omezení a limity pro fungování politických stran. A nová pravidla se dotýkají také jiných subjektů, nikoli pouze politických stran. Zmiňme alespoň ta nejdůležitější a proberme jedno po druhém:

třímilionový limit na dary od jedné osoby (koncové),

výdajové limity pro všechny strany,

čtyři (!) účty,

seznam přispívajících osob,

registrace třetích osob,

povinnost označovat inzerci,

nové výkazy pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.


Novela zákona o shromažďování v politických stranách (novelou č. 302/2016 Sb.) a novelou tzv. volebních zákonů (novela č. 322/2016 Sb.). Zavedení limitů na dary a zákaz přijímat dary

Limit je stanoven na 3 mil. Kč za rok od jedné osoby. Podle zákona je za jednu a tutéž osobu považována nejen fyzická, ale i právnická osoba, která je k dané osobě ve vztahu ovládající nebo ovládané. Jinými slovy jeden subjekt nemůže financovat kampaň prostřednictvím firem/subjektů, které ovládá. Takže jedna osoba nemá možnost darovat 3 mil. Kč ze "svého" a pak další peníze přes firmu/-y apod.

Zákon zároveň taxativně vymezuje okruh subjektů, od kterých politické strany nesmějí přijímat dary ani bezúplatná plnění od:

 • státu;
 • příspěvkové organizace;
 • obce, městské části, městského obvodu a kraje;
 • dobrovolného svazku obcí;
 • státního podniku a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i od osoby, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %;
 • právnické osoby s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %;
 • obecně prospěšné společnosti, politického institutu a ústavu;
 • z majetku svěřenského fondu;
 • jiné právnické osoby, stanoví-li tak jiný právní předpis;
 • zahraniční právnické osoby s výjimkou politické strany a fundace zřízené k veřejně prospěšné činnosti;
 • fyzické osoby, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu.Novela zákona o shromažďování v politických stranách (novelou č. 302/2016 Sb.) a novelou tzv. volebních zákonů (novela č. 322/2016 Sb.). 


Povinnost vést čtyři kontrolovatelné účty

Strany jsou povinny ze zákona zřídit celkem čtyři různé oddělené účty, které musejí být zřízeny u českých bank, platebních institucí nebo institucí elektronických peněz anebo poboček těchto zahraničních institucí na území ČR. Konkrétně strany musejí vést účet pro:

 • příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění;
 • plnění vyplývající s pracovněprávního vztahu ke straně a hnutí a politickému institutu;
 • financování volebních kampaní za podmínek stanovených volebními zákony;
 • ostatní příjmy a výdaje.

Bohužel transparentní ve smyslu "přístupné veřejnosti" jsou v tomto případě pouze první a třetí (podle volebních zákonů), všechny účty pak jsou přístupné Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí (dále jen Úřad). Zákon ovšem nijak neomezuje počet a podobu dalších účtů, které mohou politické strany vlastnit a využívat.


Novela zákona o shromažďování v politických stranách (novelou č. 302/2016 Sb.) a novelou tzv. volebních zákonů (novela č. 322/2016 Sb.). 


Povinnost zveřejnit přispívající osoby tři dny před volbami

Politická strana musí podle zákona zveřejnit seznam osob, které "ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění".

Nové výkazy, které jsou kontrolovány Úřadem

Novela zákonů také přinesla novinky z hlediska výkazů, které jsou počínaje daty za rok 2017 předkládány Úřadu (ÚDHPSH). Výkazy je možné rozdělit do několika typů. Svým způsobem prvním "výkazem", který je kontrolovatelný veřejností, jsou dva ze čtyř povinně zřizovaných transparentních účtů, zobrazující některé příjmové operace (dary, státní příspěvky) a volební výdaje.

Politické strany jsou povinny předkládat Úřadu (ÚDHPSH) k 1. 4. následujícího roku Výroční finanční zprávy (VFZ) za daný kalendářní rok. Zprávy musejí obsahovat mnohem více informací, než tomu bylo podle "starého" zákona. Nově tedy VFZ musejí obsahovat:

 • účetní závěrku podle zákona o účetnictví;
 • zprávu auditora o ověření účetní závěrky s výrokem bez výhrad;
 • přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 8, k němuž strany a hnutí připojí a) přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž strana nebo hnutí mají podíl s uvedením výše tohoto podílu, b) přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů s uvedením výše a jejich podmínek včetně termínu splatnosti, jména, příjmení a data narození; je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo;
 • přehled o mzdových výdajích stranou nebo hnutím vyplácených osob s uvedením počtu těchto osob a druhu vykonávané práce;
 • přehled o celkových výdajích na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění;
 • výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb, kterých se strana a hnutí zúčastnily v daném kalendářním roce;
 • přehled o dárcích a jejich darech s uvedením výše peněžitého daru a obvyklé ceny nepeněžitého daru, jména, příjmení a data narození; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo;
 • přehled poskytnutých ostatních bezúplatných plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 tis. Kč, s uvedením jména, příjmení a data narození; je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo;
 • přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím nebo odkazem; pokud hodnota získaného majetku přesahuje 50 tis. Kč, uvede se jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele;
 • přehled o členech, jejichž členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození, obce místa pobytu a celkové výše členského příspěvku;
 • název a sídlo politického institutu, jehož je strana nebo hnutí zakladatelem nebo členem, a výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti minimálně ve výši příspěvku na činnost politického institutu.

Úřad také dohlíží nad volebními kampaněmi. Politické strany a kandidáti mají povinnost do 90 dnů od vyhlášení celkových výsledků voleb předložit zprávu o financování kampaně obsahující:

 • přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátovi na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty;
 • přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele;
 • přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázali, s uvedením plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátu věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele.
 • Otázky, odpovědi zde