PATRIOTI PRO PRAHU

ZASLOUŽÍME SI LEPŠÍ MĚSTO

Hlavní body programu pro Prahu


Praha nesmí být jen magistrát Prahu netvoří pražský magistrát, ale její jednotlivé části. Městské části nejlépe znají místní problematiku. Při rozhodování o tématech, která jsou čistě lokální, jim nesmí magistrát svazovat ruce. Patrioti budou prosazovat co největší míru volnosti a výrazně zjednodušenou administrativu. Přesun kompetencí posílí sebevědomí městských částí.

Doprava 

Zasadíme se o dobudování severní varianty pražského okruhu a rychlodráhy spojující Letiště Václava Havla s centrem metropole. Dále zpřístupníme a zkvalitníme MHD. Zachováme pro děti do 15 let a pro seniory nad 65 let MHD zdarma, snížíme čekací doby na přestupních uzlech a posílíme přeplněné linky. Dopravní podnik není řízen efektivně, připomíná spíše černou díru, která požírá miliardy z veřejných rozpočtů bez adekvátního užitku pro Pražany.

Řešení nabízí příklad železnice, kde tlak soukromníků zvýšil kvalitu přepravy i u státních Českých drah. Prosadíme zapojení soukromých přepravců, především u autobusové dopravy. Zároveň budeme přísně kontrolovat vedení Dopravního podniku, aby bylo schopné odolávat tlakům lobbistických skupin. Připomeňme, že Praha má jeden z nejdražších systému veřejné dopravy v Evropě. Cílem Patriotů je snížit nákladovost Dopravního podniku pro městkou pokladnu a nastavit takovou strukturu příjmů, aby došlo k výraznějšímu snížení dotací.

Parkovací zóny nesmí být na úkor přirozeného života. Osoby s trvalým pobytem musí mít možnost zaparkovat i mimo svou rezidenční čtvrť. Rozšíříme v příštích letech záchytná parkoviště P+R (Park and Ride) na Zličíně, Opatově, Černém Mostě a v Nových Butovicích. Zároveň vybudujeme záchytné parkoviště na Dlouhé Míli, podzemní parkovací domy na Václavském náměstí, pod Karlovým náměstím či na Arbesově náměstí. Vnímáme i problematické parkování v sídlištních lokalitách, proto se Praha bude podílet na výstavbě a spolufinancovat parkovací domy v sídlištních lokalitách, jakými jsou Praha 13, Praha 11 a Praha 8.

1. Nebudeme snižovat rozsah veřejné dopravy, zasadíme se o rozvoj čisté a kvalitní veřejné dopravy.

 2. Udržíme jízdné zdarma pro cestující do 15 a od 65 let věku a zajistíme jízdné zdarma pro rodiče pečující o dítě se zdravotním postižením. 

3. Tarify budeme upravovat jen při zásadní kvalitativní změně veřejné dopravy s důrazem na preferenci předplatného jízdného. 

4. Budeme prosazovat další integraci systémů dopravy Prahy a Středočeského kraje. 

5. Budeme pokračovat v postupné modernizaci vozového parku Dopravního podniku hl. m. Prahy s maximálním důrazem na nízkopodlažní spoje. 

6. Budeme pokračovat v rozšiřování počtu bezbariérových zastávek. 

7. Budeme podporovat větší zapojení železniční dopravy do dopravního systému uvnitř města

Ekonomika

Provedeme celkový audit hospodaření města, kde budeme hledat provozní úspory a zamezíme plýtvání na veřejných zakázkách. Zasadíme se o zprůhlednění hospodaření firem, které vlastní hlavní město Praha. Jsme zásadně proti upřednostňování monopolu městských firem před tržní soutěží soukromých subjektů. Výsledkem monopolu jsou vždy jen drahé a nekvalitní služby. Všechny činnosti, které magistrát dotuje, projdou důkladnou kontrolou, a nepotřebné dotace pro nepotřebné neziskové organizace zrušíme. Cílem je realizovat úspory a vyrovnaný rozpočet celého města.

1. Prostřednictvím jednotného portálu budeme zveřejňovat uzavřené smlouvy a tzv. rodné listy veřejných zakázek nejen hl. m. Prahy, ale i jejích příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí hl. m. Prahy. 

2. Dokončíme projekt centrálních nákupů, který bude sloužit k nákupu vybraných komodit a služeb a povede k finančním úsporám jak hl. m. Prahy, tak i jejích příspěvkových organizací. 

3. Zefektivníme kontrolu a čerpání běžných výdajů a úspory využijeme na posílení investiční části rozpočtu hl. m. Prahy. 

4. Prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu budeme zveřejňovat detailní přehledy příjmů a výdajů města včetně jejich aktuálního čerpání. 

5. Budeme usilovat o vyšší zapojení finančních prostředků ze státního rozpočtu na pražské stavby celostátního významu. 

6. V rámci možností daných platnými právními předpisy zohledníme u veřejných zakázek, kde to bude účelné, i sociální a ekologická kritéria.


Sociální politika, školství

Zasadíme se o vytvoření sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny, startovací bydlení pro mladé a ústupové bydlení pro seniory. Rozšíříme služby pro handicapované občany (pojízdná radnice, bezbariérová metropole). Každému, kdo se zde narodil nebo v hlavním městě žije, musí Praha nabízet kvalitní podmínky od kolébky až do důchodového věku. Proto podporujeme veškeré aktivity, které tomu pomohou.

Ve spolupráci s městskými částmi vybudujeme nové mateřské školy s přihlédnutím k faktu, že porodnost v Praze dosáhla svého vrcholu. Budovy budou stavěny jako víceúčelové a v průběhu let je bude možné přebudovat mimo jiné na domy sociální péče. Vybudujeme mateřské školy například v oblasti Jahodnice na Praze 14, v areálu Nad Vodovodem a v ulici Bajkalská, na Zličíně, na Jarově a v dalších lokalitách.

Ideální stáří je prožité v rodinném kruhu. Řada seniorů, kteří v Praze prožili celý svůj život, musí na stará kolena přesídlit mimo hlavní město. Jedním z hlavních důvodů je nedostatek domů s odpovídající péčí přímo na území města. Proto zajistíme zvýšení jejich počtu.

Ve spolupráci s Ministerstvem školství připravíme pravidelný žebříček kvality středních škol na území hl. m. Prahy. Rodiče si budou moci kdykoliv ověřit jejich kvalitu a zároveň bude město moci pracovat na zvýšení úrovně škol v dolní části žebříčku a motivovat ty z horní.

1. Podpoříme rozšíření kapacit ZŠ a MŠ podle aktuální potřebnosti. 

2. Podpoříme rozšiřování sportovních aktivit (včetně sportovních tříd) i jejich financování na školách se studijními obory s výučním listem i na ostatních školách. 

3. Podpoříme projekty pro boj proti dětské obezitě a zkvalitnění programů se zaměřením na lepší fyzickou a zdravotní způsobilost dětí. 

4. . Zkvalitníme výuku cizích jazyků podporou kvalifikovaných rodilých mluvčích, vzděláváním pedagogů, podporou soutěží, olympiád a zahraničních studijních pobytů. 

5. Ve spolupráci s úřady práce připravíme programy pro rekvalifikaci nezaměstnaných. 

6. Budeme i nadále podporovat umělecké školy na základním stupni (ZUŠ) i středním stupni (konzervatoře). 

7. Zavedeme celopražský program předcházení patologickým jevům, vč. šikany a kyberšikany. 

Bezpečnost

Každý městský strážník je de facto mluvčím městské policie. Svým chováním musí jít příkladem. Jeho hlavní pracovní náplní nesmí být nasazování botiček na auta obyvatel města, které navíc nenabízí dostatečnou kapacitu parkování. Městští strážníci musí být naopak vidět, začít aktivně komunikovat s obyvateli a zvyšovat pocit bezpečnosti a komfortu ve veřejném prostoru. V duchu prvorepublikové tradice, kdy každá ulice měla svého stálého strážníka, se zasadíme, aby byly na jednotlivé rajony přiděleny stálé služby strážníků městské policie. Ti budou tam, kde jsou opravdu potřeba - na úkor odtahového byznysu. Sport jako nejlepší prevence proto budeme podporovat soukromé i veřejné instituce, které volnočasové aktivity pro mládež zajišťují. Veškeré investované peníze se mnohonásobně vrátí na úsporách z léčby drogově závislých a gamblerů. 

Podpoříme finančně jak profesionální, tak dobrovolné hasiče. Podpoříme výstavbu nové hasičské stanice v Holešovicích a nové hasičské stanice v oblasti Severního města.

1. Zvýšíme počet strážníků v ulicích v kombinaci s efektivním a účelným rozšiřováním kamerového systému ve vytipovaných lokalitách. 

2. Změníme roli městského strážníka z dodavatele příjmu pro magistrátní pokladnu na profesionála plnícího úkoly Městské policie jak v oblasti prevence, tak represe. 

3. Zvýšíme informovanost občanů o bezpečnostní situaci, aktuálních bezpečnostních hrozbách a rizikových lokalitách a kapacity policie budeme směřovat cíleně, aby nedocházelo k překrývání či nedostatečnému personálnímu pokrytí v jednotlivých částech Prahy. 

4. Zkvalitníme činnost orgánů krizového řízení v hl. m. Praze. 

5. Rozšíříme motivační programy pro stabilizaci a podporu příslušníků Policie ČR a Městské policie a zajistíme dostatečné technické vybavení Městské policie. 

6. Zaměříme se na řešení aktuálních bezpečnostních témat, jako je prostituce, drogy, krádeže vozidel a vloupání do bytů a nebytových prostor. 

7. Projednáme s cizineckou policií vyšší intenzitu pobytových kontrol cizinců v Praze v místech, kde dochází k nelegálnímu chování. 

8. Rozšíříme spolupráci s veřejností při prevenci kriminality se zvláštním zaměřením na nejzranitelnější kategorie občanů: děti, seniory a obyvatele s handicapem.

Zdravotnictví

Rozšíříme sítě lékařských služeb první pomoci tak, aby se nestávalo, že zařízení odmítne ošetřit svého spádového občana. Zasadíme se o navýšení kapacit a lepší funkci pohotovostních ambulancí - dospělé, dětské, zubní.

1. Významně posílíme kapacity i rozsah Lékařské služby první pomoci, včetně stanovení maximálních čekacích lhůt. 

2. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví určíme povinnou spádovost, ve které nebude moci zdravotnické zařízení odmítnout pacienta. 

3. Vytvoříme moderní koncepci zdravotnictví pro hl. m. Prahu s cílem zabránit ne systémovým krokům, které by ohrozily kvalitu, udržitelnost a dostupnost zdravotní péče v hl. m. Praze (např. převedením státních nemocnic na hl. m. Prahu- Bulovka). 

4. Finančně podpoříme celoměstské i lokální preventivní projekty v oblasti zdravého životního stylu a zdravotnictví vůbec (např. dny zdraví, preventivní vyšetření melanomu apod.). 


Životní prostředí a kultura

Městské parky nejsou bezzásahovou zónou národního parku, ale místem pro aktivní odpočinek. Zatímco kultivaci či jejich rozšiřování stoprocentně podporujeme, jejich zastavování nebo redukci nepřipustíme. Prosadíme postupnou rekonstrukci centrálních parků Letná, Stromovka, Riegrovy sady, Karlovo náměstí a Petřín. Standardem musí být dětská hřiště pod dozorem, která se na noc uzavírají, dostatek stánků s občerstvením a sociální zařízení. Nepodporujeme plošné zákazy pití alkoholu, které jsou namířeny proti bezdomovcům, ale nejvíce postihují studenty a mladé rodiny. Pokud požíváním alkoholu návštěvníci nikoho neobtěžují, není důvod ho zakazovat.

Nelegální reklama hyzdí v dnešní době celou Prahu. Její zakazování a odstraňování v současnosti probíhá velmi nedůsledně. Represi je nutné doplnit o řešení. Vytvoříme jasný manuál pro firmy, který zřetelně určí, jak legálně a efektivně inzerovat v ulicích Prahy. Každá reklamní plocha musí být legální, za každou musí majitel odvádět tržní nájemné městu. 

Okamžitě začneme s opravou Holešovického výstaviště, jehož areál se stane spojenou součástí Stromovky a nabídne Pražanům další místo k odpočinku. 

1. Budeme pokračovat v rozšiřování zeleného pásu kolem Prahy a podpoříme další propojování zelených ploch v Praze. 

2. Budeme usilovat o zachování a revitalizaci stávajících rekreačních, zelených a vodních ploch a podpoříme jejich další rozšiřování a péči o ně (např. i ve spolu práci s občanskými sdruženími, školami apod.). 

3. Budeme naplňovat strategii ochrany ovzduší v Praze. 

5. Podpoříme rozvoj elektromobility a dalších alternativních a šetrných způsobů veřejné dopravy. 6. Podpoříme vznik nebo rozšíření přírodních rezervací na území Prahy. 

7. Podpoříme pořádání farmářských trhů a trhů s lokálními produkty. 

8. Podpoříme zazeleňování dvorků a volných ploch. 9. Využijeme prostředky z fondů EU k zavádění opatření k omezení energetické spotřeby (např. zateplování budov). 1

0. Budeme rozvíjet systém sběru a třídění odpadů. Zasadíme se o rozšíření sběru druhů tříděných odpadů, například o bioodpad nebo drobný kovový odpad. 

11. Zasadíme se o další existenci zahrádkářských kolonií v Praze. 

12. Budeme usilovat o regulaci nočního světelného znečištění z reklamních ploch (billboardů).


Veřejná správa

Na všech úřadech zřídíme elektronický objednávkový systém, aby občané měli možnost objednat se předem na konkrétní datum a čas. Územní plán má z Prahy vytvořit příjemné místo pro její obyvatele, vhodné pro podnikání, přívětivé pro turisty a s dostatkem prostoru pro volnočasové aktivity. Není to experiment ke zvýhodnění vybrané skupiny obyvatel, ať už jde o developery, úředníky nebo zájmová občanská sdružení. Při jeho úpravách budeme posilovat názor městských částí, ty mají totiž k Pražanům nejblíže.

1. Urychlíme práce na přípravě nového územního plánu.

2. V rámci územního plánování se zasadíme o navýšení počtu ploch pro sportoviště a volný čas.

3. Zasadíme se o urychlení plánování a schvalování nových dopravních staveb v rámci Prahy a Středočeského kraje.

4. Budeme usilovat o to, aby neubývalo veřejně přístupných zelených ploch, a naopak se zasadíme o nárůst jejich podílu. Stávající plochy zeleně budeme důsledně bránit před zástavbou. Zabráníme zahušťování volných prostranství.

5. V rozvojových lokalitách, jako je Nákladové nádraží Žižkov, budeme usilovat o jejich smysluplné využití a o vybudování nových parků a sportovišť volně přístupných obyvatelům Prahy.

6. Prosadíme legislativní změny, které zvýší pravomoci hlavního města a městských částí v oblasti regulace developerských projektů a možnosti ovlivňovat způsob začlenění nových projektů do širšího urbanistického kontextu. Prostřednictvím nové legislativy také zavedeme povinné odvody investorů, jež budou účelově vázány na rozvoj veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti.