PATRIOTI PRAHA

Hlavní body programu pro Prahu


Praha nesmí být jen magistrát Prahu netvoří pražský magistrát, ale její jednotlivé části. Městské části nejlépe znají místní problematiku. Při rozhodování o tématech, která jsou čistě lokální, jim nesmí magistrát svazovat ruce. Patrioti budou prosazovat co největší míru volnosti a výrazně zjednodušenou administrativu. Přesun kompetencí posílí sebevědomí městských částí.

Doprava 

Zasadíme se o dobudování severní varianty pražského okruhu a rychlodráhy spojující Letiště Václava Havla s centrem metropole. Dále zpřístupníme a zkvalitníme MHD. Zachováme pro děti do 15 let a pro seniory nad 65 let MHD zdarma, snížíme čekací doby na přestupních uzlech a posílíme přeplněné linky. Dopravní podnik není řízen efektivně, připomíná spíše černou díru, která požírá miliardy z veřejných rozpočtů bez adekvátního užitku pro Pražany. Řešení nabízí příklad železnice, kde tlak soukromníků zvýšil kvalitu přepravy i u státních Českých drah. Prosadíme zapojení soukromých přepravců, především u autobusové dopravy. Zároveň budeme přísně kontrolovat vedení Dopravního podniku, aby bylo schopné odolávat tlakům lobbistických skupin. Připomeňme, že Praha má jeden z nejdražších systému veřejné dopravy v Evropě. Cílem Patriotů je snížit nákladovost Dopravního podniku pro městkou pokladnu a nastavit takovou strukturu příjmů, aby došlo k výraznějšímu snížení dotací.

Parkovací zóny nesmí být na úkor přirozeného života. Osoby s trvalým pobytem musí mít možnost zaparkovat i mimo svou rezidenční čtvrť. Rozšíříme v příštích letech záchytná parkoviště P+R (Park and Ride) na Zličíně, Opatově, Černém Mostě a v Nových Butovicích. Zároveň vybudujeme záchytné parkoviště na Dlouhé Míli, podzemní parkovací domy na Václavském náměstí, pod Karlovým náměstím či na Arbesově náměstí. Vnímáme i problematické parkování v sídlištních lokalitách, proto se Praha bude podílet na výstavbě a spolufinancovat parkovací domy v sídlištních lokalitách, jakými jsou Praha 13, Praha 11 a Praha 8.

Veřejné peníze by neměly být věnovány militantním občanským sdružením (spolkům), které vyvíjejí snahu upřednostnit jednu, často úzkou, skupinu na úkor druhé. 

Ekonomika

Provedeme celkový audit hospodaření města, kde budeme hledat provozní úspory a zamezíme plýtvání na veřejných zakázkách. Zasadíme se o zprůhlednění hospodaření firem, které vlastní hlavní město Praha. Jsme zásadně proti upřednostňování monopolu městských firem před tržní soutěží soukromých subjektů. Výsledkem monopolu jsou vždy jen drahé a nekvalitní služby. Všechny činnosti, které magistrát dotuje, projdou důkladnou kontrolou, a nepotřebné dotace pro nepotřebné neziskové organizace zrušíme. Cílem je realizovat úspory a vyrovnaný rozpočet celého města.

Sociální politika, školství

Zasadíme se o vytvoření sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny, startovací bydlení pro mladé a ústupové bydlení pro seniory. Rozšíříme služby pro handicapované občany (pojízdná radnice, bezbariérová metropole). Každému, kdo se zde narodil nebo v hlavním městě žije, musí Praha nabízet kvalitní podmínky od kolébky až do důchodového věku. Proto podporujeme veškeré aktivity, které tomu pomohou.

Ve spolupráci s městskými částmi vybudujeme nové mateřské školy s přihlédnutím k faktu, že porodnost v Praze dosáhla svého vrcholu. Budovy budou stavěny jako víceúčelové a v průběhu let je bude možné přebudovat mimo jiné na domy sociální péče. Vybudujeme mateřské školy například v oblasti Jahodnice na Praze 14, v areálu Nad Vodovodem a v ulici Bajkalská, na Zličíně, na Jarově a v dalších lokalitách.

Ideální stáří je prožité v rodinném kruhu. Řada seniorů, kteří v Praze prožili celý svůj život, musí na stará kolena přesídlit mimo hlavní město. Jedním z hlavních důvodů je nedostatek domů s odpovídající péčí přímo na území města. Proto zajistíme zvýšení jejich počtu.

Ve spolupráci s Ministerstvem školství připravíme pravidelný žebříček kvality středních škol na území hl. m. Prahy. Rodiče si budou moci kdykoliv ověřit jejich kvalitu a zároveň bude město moci pracovat na zvýšení úrovně škol v dolní části žebříčku a motivovat ty z horní.

Bezpečnost

Každý městský strážník je de facto mluvčím městské policie. Svým chováním musí jít příkladem. Jeho hlavní pracovní náplní nesmí být nasazování botiček na auta obyvatel města, které navíc nenabízí dostatečnou kapacitu parkování. Městští strážníci musí být naopak vidět, začít aktivně komunikovat s obyvateli a zvyšovat pocit bezpečnosti a komfortu ve veřejném prostoru. V duchu prvorepublikové tradice, kdy každá ulice měla svého stálého strážníka, se zasadíme, aby byly na jednotlivé rajony přiděleny stálé služby strážníků městské policie. Ti budou tam, kde jsou opravdu potřeba - na úkor odtahového byznysu. Sport jako nejlepší prevence proto budeme podporovat soukromé i veřejné instituce, které volnočasové aktivity pro mládež zajišťují. Veškeré investované peníze se mnohonásobně vrátí na úsporách z léčby drogově závislých a gamblerů. 

Podpoříme finančně jak profesionální, tak dobrovolné hasiče. Podpoříme výstavbu nové hasičské stanice v Holešovicích a nové hasičské stanice v oblasti Severního města.

Zdravotnictví

Rozšíříme sítě lékařských služeb první pomoci tak, aby se nestávalo, že zařízení odmítne ošetřit svého spádového občana. Zasadíme se o navýšení kapacit a lepší funkci pohotovostních ambulancí - dospělé, dětské, zubní.

Životní prostředí a kultura

Městské parky nejsou bezzásahovou zónou národního parku, ale místem pro aktivní odpočinek. Zatímco kultivaci či jejich rozšiřování stoprocentně podporujeme, jejich zastavování nebo redukci nepřipustíme. Prosadíme postupnou rekonstrukci centrálních parků Letná, Stromovka, Riegrovy sady, Karlovo náměstí a Petřín. Standardem musí být dětská hřiště pod dozorem, která se na noc uzavírají, dostatek stánků s občerstvením a sociální zařízení. Nepodporujeme plošné zákazy pití alkoholu, které jsou namířeny proti bezdomovcům, ale nejvíce postihují studenty a mladé rodiny. Pokud požíváním alkoholu návštěvníci nikoho neobtěžují, není důvod ho zakazovat.

Nelegální reklama hyzdí v dnešní době celou Prahu. Její zakazování a odstraňování v současnosti probíhá velmi nedůsledně. Represi je nutné doplnit o řešení. Vytvoříme jasný manuál pro firmy, který zřetelně určí, jak legálně a efektivně inzerovat v ulicích Prahy. Každá reklamní plocha musí být legální, za každou musí majitel odvádět tržní nájemné městu. 

Okamžitě začneme s opravou Holešovického výstaviště, jehož areál se stane spojenou součástí Stromovky a nabídne Pražanům další místo k odpočinku. 

Veřejná správa

Na všech úřadech zřídíme elektronický objednávkový systém, aby občané měli možnost objednat se předem na konkrétní datum a čas. Územní plán má z Prahy vytvořit příjemné místo pro její obyvatele, vhodné pro podnikání, přívětivé pro turisty a s dostatkem prostoru pro volnočasové aktivity. Není to experiment ke zvýhodnění vybrané skupiny obyvatel, ať už jde o developery, úředníky nebo zájmová občanská sdružení. Při jeho úpravách budeme posilovat názor městských částí, ty mají totiž k Pražanům nejblíže.